MHS Årsmöte 2019

Torsdag den 7 februari med start kl 18:30
Plats: MHS klubblokal, Polygonvägen 19, Täby.

Valberedningen leds av Jan Tägt

Motioner ska vara MHS tillhanda senast 10 januari 2019.

Förslag till dagordning vid MHS årsmöte:

 1. Årsmötets öppnande och fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Anmälan av övriga frågor
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och balansräkning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Program och budget för verksamheten 2019
 11. Årsavgiften för 2020
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Motioner
 17. Övriga, under punkt 3 anmälda frågor
 18. Årsmötets avslutande