MHS Årsmöte

Årsmötet äger rum varje år i slutet av februari.

Nästa årsmöte blir den 22 februari 2018 med början kl 18:30.

Plats: MHS Klubblokal i Täby
Adress: Polygonvägen 19, Arninge, Täby

Valberedningen leds av Jan Tägt.
Motioner ska vara MHS tillhanda senast den 25 januari 2018.

Förslag till dagordning vid MHS årsmöte torsdagen 22 februari 2018

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Anmälan av övriga frågor
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Val av protokolljusterare
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och balansräkning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Program och budget för verksamheten 2018
 12. Årsavgift för 2019
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Motioner
 18. Övriga frågor. Under punkt 3 anmälda frågor
 19. Årsmötet avslutas

Avgående styrelsemedlemmar avtackas