MHS Årsmöte

Nästa årsmöte blir den 9 mars 2023 med början kl 18:30.

Plats: MHS Klubblokal i Täby
Adress: Polygonvägen 19, Arninge, Täby

Valberedningen leds av Jan Tägt.
Motioner ska vara MHS tillhanda senast den 1 januari 2018.

Förslag till dagordning vid MHS årsmöte torsdagen 9 mars 2023

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Anmälan av övriga frågor
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av protokolljusterare
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och balansräkning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Program och budget för verksamheten 2018
 11. Årsavgift för 2019
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Motioner
 17. Övriga frågor. Under punkt 3 anmälda frågor
 18. Årsmötet avslutas

Avgående styrelsemedlemmar avtackas