MHS Årsmöte

Årsmötet äger rum varje år i slutet av februari.

Nästa årsmöte blir den 22 februari 2018 med början kl 18:30.

Plats: MHS Klubblokal i Täby
Adress: Polygonvägen 19, Arninge, Täby

Valberedningen leds av Jan Tägt.
Motioner ska vara MHS tillhanda senast den 25 januari 2018.

Förslag till dagordning vid MHS årsmöte torsdagen 22 februari 2018

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Anmälan av övriga frågor
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av protokolljusterare
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och balansräkning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Program och budget för verksamheten 2018
 11. Årsavgift för 2019
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Motioner
 17. Övriga frågor. Under punkt 3 anmälda frågor
 18. Årsmötet avslutas

Avgående styrelsemedlemmar avtackas