Årsmötet kommer att genomföras i MHS klubblokal torsdag den 22 februari.
Årsmöteshandlingar kommer att distribueras med MHS Annonsmagasin
nr 1 2024 och dessutom tillgängliggöras på MHS hemsida.
Mötet börjar kl 18:30
Plats: MHS klubblokal på Polygonvägen 19 i Arninge, Täby.
Valberedning
Valberedningen leds av Stig-Olof Olofsson, 070-911 16 44, soo@mhs.se
Motioner
Motioner ska vara MHS tillhanda senast den 8 februari 2024.
Inkomna motioner kommer att publiceras på hemsidan.

Förslag till dagordning vid MHS årsmöte torsdag den 22 februari 2024.

 1. Årsmötets öppnande och fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Anmälan av övriga frågor
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och balansräkning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Program och budget för verksamheten 2024
 11. Årsavgiften för 2025
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Motioner
 17. Övriga, under punkt 3 anmälda frågor
 18. Årsmötets avslutande
  Avgående styrelsemedlemmar avtackas